Foredrag om en bedre arbeidsplass, med Jøri Gytre Horverak

Med Jøri Gytre Horverak som foredragsholder vil man alltid få foredrag om en bedre, sunnere og mer produktiv og effektiv arbeidsplass, levert fra absolutt høyeste hylle

Hvordan faktisk spille hverandre gode på arbeidsplassen?

Hvem blir jeg i møte med deg - og omvendt?


I dette foredraget får du vite mer om grunnleggende menneskelige ønsker og behov i samspill med andre, og hvordan disse påvirker helse og opplevelse av trygghet, trivsel og mestringstro, både i en selv og sammen med kollegene.    

Nøkkelord: psykologisk trygghet, tillit, samarbeid, motivasjon og prestasjon


Om mot, sårbarhet og tillit i arbeidsmiljøet

Der det er mennesker vil det alltid være delte meninger, uoverensstemmelser og konflikter. Å si fra, å ta tak i, og å håndtere det ubehagelige krever mot.


I dette foredraget får du lære om fire fundamentale ferdigheter knyttet mot. I tillegg får du innblikk i hvordan mestring av disse fire ferdighetene forløser mestringsfølelse, lyst, energi, og motivasjon hos dem du omgår.

Nøkkelord: sårbarhet, integritet, robusthet og mestringstro


Et godt arbeidsmiljø - et felles ansvar

Hva kjennetegner en god kollega? Hva kjennetegner et godt samarbeid? Hva virker?


I dette foredraget blir deltakerne utfordret til å se seg selv nærmere i speilet: Er jeg en god kollega? Bidrar jeg til å gjøre mine kolleger gode? Er jeg en god ambassadør for min arbeidsgiver? ...eller...?

Foredraget oppsummeres med konkrete tips, grep og verktøy knyttet til god kollega-atferd som vi vet har effekt på et trygt og godt arbeidsmiljø, og ikke minst på motivasjon, prestasjon og produktivitet.

Nøkkelord: tillit, anerkjennelse, respekt, medarbeiderskap, samarbeid


Ledelse i praksis

Teori om ledelsesutøvelse er noe veldig annet enn ledelsesutøvelse i praksis. Få ledere har med seg en spesifikk lederutdanning inn lederrollen. En vanlig organisasjon består av et antall mennesker som hver og en representerer delvis unike personligheter, interesser, hensikter og utfordringer. Disse er ikke alltid kompatible med hverandre. Ytterligere utfordrende er at organisasjonen lever i en kontekst som er i konstant bevegelse, hvor både indre og ytre krefter lever sitt eget liv. Arbeidsprosesser og metodikk som settes i gang for å oppnå mål, har ofte gått ut på dato før man har begynt å beherske dem.


I dette foredraget får du vite mer om praktisk utøvelse av ledelse, og hvordan god lederatferd påvirker helse, trivsel og produktivitet hos både leder og medarbeidere. I tillegg får du lære mer om hvordan man kan ta grep om og forstå lederrollen, og om hvordan man kan definere og avgrense rollen, ansvar og forventninger. Tydelighet, trygghet, mestringstro, utvikling og balanse mellom jobb og fritid, er sentrale underliggende tema.


  • Relasjons- og prestasjonsledelse
  • Ledelse og medarbeiderskap: kriterier for et godt samarbeid
  • Den gode dialog: utviklingssamtalen – den vanskelige samtalen
  • Mot, sårbarhet og tillit i lederrollen

Alle foredrag inkluderer refleksjon, diskusjon og praktiske øvelser


Effektive ledergrupper og team

To kritiske suksessfaktorer for effektive ledergrupper og team er utførelse og prosess. Med utførelse menes fokus på resultater som forventes av ledergruppen, samt struktur i oppgaveløsning. Med prosess menes fokus på hvordan teamet samhandler i møtene, og hvordan teamet vedlikeholdes og utvikles. Disse faktorene må alltid gå hånd i hånd, og dermed vies lik oppmerksomhet. Velfungerende atferdsprosesser i ledergruppen har tett kobling med en rekke ønskverdige resultater. Eksempler er gode prestasjoner, effektivt samarbeid, godt samhold og høy trivsel i ledergruppen. Å utvikle atferdsprosessene i ledergruppen vil derfor øke ledergruppens forutsetning for at gruppen presterer bedre, og at medlemmene trives bedre på jobben sin.


I dette foredraget får du vite mer om kriterier for effektive ledergrupper og team. I tillegg får du innsikt i fremgangsmåte og metodikk knyttet til definering av oppdrag, mandat, rolle og ansvar, samt konkretisering og operasjonalisering av ulike typer mål og delmål basert på oppdraget som skal innfris. Foredraget vil også gi innsikt og praktisk trening i hvordan mellommenneskelige prosesser, altså atferd og atferdsmønster, fremmer (eller hemmer) gode relasjoner og et godt samarbeidsklima i gruppen.

Foredraget inkluderer refleksjon, diskusjon og praktiske øvelser


Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Der det er mennesker vil det alltid være konflikter. Teorier eller modeller kommer som oftest til kort når man skal sette ord på det som egentlig forårsaker og vedlikeholder konflikter. Jøri har langt mer tro på psykologfaglig forståelse, kunnskap og ferdigheter som kreves for å anerkjenne hverandres ulike perspektiv, for å normalisere og avdramatisere, og for å gjenopprette tillit. I dette foredraget vil du lære om aktiv lytting, validering og gode metoder for konfliktløsning. I tillegg vil man belyse ulike typer kilder til konflikters opprinnelse og vedlikehold, eksempelvis kjennetegn ved bransjer og bransjeatferd, samt ved organisering, struktur og arbeidsprosesser. Foredraget inkluderer refleksjon, diskusjon og praktiske øvelser


Relasjons- og prestasjonsledelse

Ledelse er å utløse energi hos andre. Dyktige ledere skaper et godt vekstmiljø, og de får frem det beste i sine medarbeidere ved å kjenne den enkelte medarbeiders ønsker og behov. Medarbeidere som opplever positiv anerkjennelse og aksept fra sin leder blir betydelig mer motivert til å nå sine egne, lederens og organisasjonens mål. I dette foredraget snakker Jøri om hvordan man oppnår mer og presterer bedre gjennom gjensidig forpliktelse til dialog, tilbakemelding og samspill.


Varsling i organisasjonen

Varslingssaker er svært krevende for alle involverte, og for arbeidsmiljøet i organisasjonen. I tillegg er varslingssaker svært kostbare. Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. Jøri har lang erfaring med å bistå både offentlige og private virksomheter i slike saker. I dette foredraget snakker hun om prosesser som sikrer at undersøkelser blir tilstrekkelige, at tiltak og oppfølging blir utarbeidet på en verdig, balansert og resultatorientert måte, og om konsekvens, gjenoppretting og forebygging i bedriften.


Foredraget inkluderer refleksjon, diskusjon og praktiske øvelser

Book foredrag med Jøri Gytre Horverak - Alltid topp klasse

Book foredrag med Jøri Gytre Horverak - Alltid topp klasse

Her kan du booke foredrag i ypperste klasse med Jøri Gytre Horverak. Hun tilbyr foredrag om hvordan man kan øke prestasjoner og effektivitet, og å få en bedre, tryggere og sunnere arbeidsplass.